Doorgaan naar hoofdcontent

IOH-bericht inzake de NS-commissieBeste lezers van de IOH-mail!

De Irgoen Olei Holland (IOH) heeft kennis genomen van het op 26 juni jl. uitgebrachte advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS onder leiding van Job Cohen en dat dienovereenkomstig de NS-president-directeur Roger van Boxtel het advies een-op-een overneemt.

Zoals bekend is de IOH het overkoepelend orgaan van de Nederlandse gemeenschap in Israël en als zodanig kan de IOH op de meest efficiënte wijze de belangen behartigen van alle in Israël woonachtige belanghebbenden.
De IOH heeft een kantoor dat vijf dagen per week is bemand en kan alle belanghebbenden met dit belangwekkende project het beste bijstaan.

De IOH heeft reeds de commissie, de NS, en de betrokken ministeries geïnformeerd over verdere uitwerking van het uitgebrachte advies.
Daar waar nodig zal de IOH, als het centrale contactpunt in Israël, te allen tijde klaarstaan met daad en raad.
Wij houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen.


Namens het Hoofdbestuur van de IOH,

Gideon van der Sluis, voorzitter Irgoen Olei Holland
Marion Levkovits, vicevoorzitter en secretaris
Binjamin Tjong-Alvares, penningmeester
    

 Hieronder volgt het advies van de Commissie, dat gepubliceerd werd op 26 juni jl.


 

Commissie adviseert NS over doelgroep en hoogte individuele tegemoetkomingen

 
De Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII transporten NS heeft op woensdag 26 juni 2019 haar advies aan NS aangeboden. Het advies gaat over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden van de NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog kan worden vormgegeven. Job Cohen is voorzitter van de Commissie, die verder bestaat uit Lilian Gonçalves – Ho Kang You en Ellen van der Waerden. Eva van Ingen is secretaris van de Commissie.
 
Het geven van een advies over een regeling die invulling geeft aan de intenties van NS en ook door betrokkenen kan worden aanvaard als 'passend en redelijk' was een buitengewoon lastige opgave. Job Cohen zegt hierover: "een redelijk of passend geldbedrag dat ook maar iets kan compenseren van het leed dat betrokkenen is aangedaan, valt niet te noemen. Er kan dan ook geen sprake zijn van 'compensatie'. Het gaat om een tegemoetkoming die moet worden gezien als een moreel gebaar".

Belanghebbenden
De Commissie adviseert de regeling open te stellen voor alle nog levende personen uit de Joodse Gemeenschap en de gemeenschap van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog, op bevel van de bezetter, per spoor zijn vervoerd naar Westerbork, Vught of Amersfoort met het oogmerk hen naar een concentratie- of vernietigingskampen buiten de landsgrenzen te vervoeren, of vanuit andere locaties in Nederland, rechtstreeks naar concentratie- en vernietigingskampen buiten Nederland zijn vervoerd. Zij zijn de direct belanghebbenden.
 
Tegemoetkoming
De Commissie adviseert, onder meer op basis van onderzoek naar andere regelingen, voor direct belanghebbenden de tegemoetkoming op € 15.000,- vast te stellen. Wanneer deze persoon tijdens of na de oorlog is overleden, adviseert de Commissie een tegemoetkoming voor directe nabestaanden beschikbaar te stellen. Dit geldt voor de weduwen en weduwnaars en wanneer zij niet meer in leven zijn, voor de kinderen van de belanghebbende gezamenlijk. Hier zijn de bedragen € 7.500,- en € 5.000,-. Bij de regeling wordt uitgegaan van de situatie zoals die was op 27 november 2018. Dit is de datum waarop NS en Salo Muller met elkaar overeen kwamen dat deze regeling er moest komen. Het volledige advies en de onderbouwing is te lezen op 
www.commissietegemoetkomingns.nl.
 
Historisch onderzoek
Naast deze individuele regelingen adviseert de Commissie diepgaand historisch onderzoek te laten doen naar de rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij het perspectief is gericht op 'transporten tijdens de oorlog'. Dit met het oog op het verdiepen van het historisch inzicht en de reflectie op eigen handelen in de oorlogsjaren, om daarmee ook recht te doen aan de gevoelens van andere slachtoffers van transporten in opdracht van de bezetter, die niet voor de individuele tegemoetkoming waarover dit advies is uitgebracht, in aanmerking komen.
 
De Commissie adviseert NS om naast dit onderzoek te overwegen, in samenspraak met de betrokken groeperingen, tot een andere collectieve uiting van erkenning te komen voor de groep getransporteerde gevangenen die buiten de reikwijdte van deze regeling vallen.
 
Een tegemoetkoming aanvragen 
Een tegemoetkoming aanvragen is nu nog niet mogelijk. Het streven is erop gericht dat mensen vanaf 1 augustus 2019 een aanvraag kunnen indienen. Alle informatie die nodig is voor een aanvraag komt dan ook op de website 
https://commissietegemoetkomingns.nl beschikbaar.

 

Met vriendelijke groet,
Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transport NS